Alsidig personlig udvikling

Mælkebøttens arbejde med pædagogisk læreplan for:
Alsidig personlig udvikling


Indhold

(hvad skal børnene lære og hvilket indhold skal der være i læringen?)

Vores definition af personlig alsidige kompetencer:

 

Vi forstår barnets alsidige personlige udvikling som værende den måde, barnets personlige kompetencer udvikles i samspil med omverden.

Som ansat i Mælkebøtten er vi ansvarlige for dette samspil, således at barnets selvværd, selvstændighed, selvtillid og selvhjulpenhed styrkes. Derfor arbejder vi, i gennem hele barnets børnehavetid, målrettet med at udvikle barnets personlige egenskaber gennem gode og alsidige oplevelser

 

Mål

(hvilke mål opstilles for læringen?)

At barnet øver sig i at:

 • være en del af et og flere fællesskaber
 • accepterer at blive behandlet forskelligt
 • være og at kunne noget forskelligt
 • behovsudsætte
 • turde udvikle sig
 • holde ud at få et ”nej”

Tegn

(Hvordan kan læringen iagttages?)

At barnet viser, at det selv:

 • kan sige ”til” og ”fra” både kropsligt og verbalt
 • deltager og er aktivt i fællesskabet (lytter, viser interesse, er i dialog, igangsættende mv.)
 • viser glæde og begejstring i Mælkebøtten
 • giver plads til andre børn, f.eks. venter på sin tur
 • øver sig i at ”tælle til 10”

Rammefaktorer

(Hvilke konkrete muligheder er der tilstede, som kan anvendes i læringen?)

 • Vi arbejder med handleplaner/LP i praksis, observationer
 • Forældresamtaler
 • Daglig dialog mellem forældre/personale, personale/personale
 • Arbejde i forskellige fællesskaber
 • Rammesætte praksis og struktur
 • Øvrige samarbejdspartnere
 • Benytte nærmiljøet til udfoldelse og udforskning
 • Temaprojekter

Børn og personalets forudsætninger

(Hvilke forudsætninger er der for læringen?)

 • Barnet deltager ud fra sine særlige forudsætninger og kompetencer
 • Personalet tager hensyn til familiære forhold, der har særlig betydning for barnet og dets udvikling
 • Personalet møde børnene ud fra deres nuzo og med blik for det de er på vej til at kunne.
 • Personalet bruger sin pædagogiske erfaring, viden og kompetencer til at udvikle barnet i samspil med børn, forældre og øvrige personaler.

 

Arbejdsformer og læringsrum

(hvilke metoder og arbejdsformer anvendes i læringen?)

Personale:

 • Behandle det enkelte barn individuelt
 • Være rollemodeller
 • Inviterer til samhørighed/fællesskab
 • Anerkende barnets initiativ og interesse for sig selv og omverden
 • Vise glæde og begejstring
 • Italesætte forskellighed
 • Være lyttende og nærværende
 • Have den nødvendige viden om hvert barn og familien
 • Kan aflæse og lytte til barnets intentioner

Børn:

 • Få lov til at øve sig og få førstehåndserfaringer
 • Øve sig i at tilsidesætte egne behov
 • Øve sig i at lytte og give plads til andre/fællesskabet
 • Øve sig i at have respekt for personer, fællesskab og miljø
 • Øve sig i og få opbygget sociale kompetencer
 • At turde slippe egne forventninger

 

Forældre:

 • Give sig tid til sit barn og sit barns færden
 • Tale ”med” og ikke ”til” sit barn
 • Give plads/tid til at barnet selv kan øve sig (f.eks. selvhjulpenhed, initiativ)
 • Medskabende til at styrke fællesskabet
 • Også at kunne se eget barns konflikter med andre(s) øjne
 • Er tydelig i sin forældrerolle (alt er ikke til forhandling)

Evaluering

 

Vi evaluerer 2 gange årligt på vores personalemøder

Dokumentation

Vi dokumenterer via tavler, LP/handleplaner, Tv-skærm og diverse projekter.