Sociale kompetencer

Vi mener, at det at være social kompetent handler om, at have empati eller indlevelse, at kunne indleve sig i en situation, forstå den og få øje på muligheder og begrænsninger i den.

Tilknytning er også væsentlig, hvor barnet øver sig i at kunne føle sig forbundet med andre mennesker.

Den sociale handlen er mere den praktiske side af social kompetence, altså om barnet kan handle hensigtsmæssigt i de konkrete tilfælde.

"Smtte" over sociale kompetencer

Sammenhænge:

I Mælkebøtten vil vi fortsætte vores arbejde med udvikling af de sociale kompetencer, som er en integreret del af samværet i større og mindre grupper.

Barnet vil indgå i grupper med jævnaldrende, ikke jævnaldrende og sommetider opdelt efter køn.

Mål:

Overordnede mål jf. Serviceloven:

 • Barnet skal anerkendes og respekteres som den person, det er, og det skal opleve tilhørsforhold til andre.
 • Barnet skal opleve tryghed og tillid i sine relationer til både børn og voksne i dagtilbuddet, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri samt synlig og usynlig udskilning.
 • Barnet skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltager, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

Mælkebøttens yderligere mål:

 • At barnet oplever at det har venner og legekammerater.
 • At barnet lærer at sige til og fra.
 • At barnet oplever sig mødt med nærvær, omsorg og respekt.

Tiltag:

 • Prioriterer legen højt i vores hverdag og undgå at afbryde en god leg.
 • At vi voksne kan gå foran, ved siden af og bagved barnets sociale udvikling.
 • Være opmærksomme på, at indrette legemiljøerne i Mælkebøtten, så der opstår mange legemuligheder ude såvel som inde.
 • Støtte barnet i at etablere nære venner/legekammerater.
 • Samarbejde med forældre og synliggøre potentielle legerelationer til private legebesøg.
 • Arbejde med konfliktløsning, så barnet føler sig hørt, forstået og øver sig i at samarbejde om løsninger.
 • Hjælper barnet med at sætte ord på følelser og behov.
 • Sikre en god omsorgskultur.
 • Tydelige voksne der er bærere af vores værdier og normer.

Tegn:

Via konkrete eksempler i hverdagen og dokumentation heraf, kan vi følge om målene bliver nået og vi ser efter om:

 • Barnet tager initiativ til leg sammen med andre og forstår at indgå i leg med andre.
 • Barnet er nysgerrigt, udforskende og ivrig for at få kontakt med andre.
 • Barnet er glad for at komme i Mælkebøtten.
 • Barnet kan sige ja til et barn, der gerne vil være med i legen og omvendt sige nej på en måde, så ingen føler sig udstødt og alene.
 • Barnet skelner mellem egne og andres behov.
 • Barnet fortæller om legerelationer mellem børnene i de private hjem.
 • Barnet kommer med løsningsforslag og finder alternativer.
 • Der er positive tilbagemeldinger fra forældrene.

Evaluering:

Vi konkluderer og ser efter flere spor til det videre arbejde ved at:

 • Laver observationer over barnets legeforløb og registrere, om nogen har brug for særlig støtte og hvordan.
 • Reflekterer over barnet og dets indbyrdes relationer, og deraf aftale handleplan, hvis der er behov for en særlig indsats - f.eks. på personalemøder.